Privacy verklaring

Leaf en leaf, gevestigd aan de Aengwirderweg 100, 8459 BP te Luinjeberd, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Leaf en leaf
Aengwirderweg 100
8459 BP Luinjeberd
tel.: 06-11098199
info@leafenleaf.nl
www.leafenleaf.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Gerbrich Wassenaar Romkema verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die door Leaf en leaf verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Leaf en leaf verwerkt

Gegevens van klanten worden in een AVG-proof beveiligde omgeving opgeslagen. Dit zijn korte verslagen van de consulten en eventuele verstrekte contact gegevens.  Deze gegevens worden niet met derden gedeeld. Met welk doel en op basis van welke grondslag Leaf en leaf persoonsgegevens verwerkt

De zes wettelijke grondslagen zijn:

1 Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

2 Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

3 Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

4 Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.

5 Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

6 Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Leaf en leaf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten af te leveren (Grondslag 1, Toestemming en Grondslag 2, Overeenkomst)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren (Grondslag 2, Overeenkomst)
 • Om je betaling af te handelen (Grondslag 2, Overeenkomst)
 • Om een nieuwsbrief of aanbod te verzenden (Grondslag 6, Gerechtvaardigd Belang)
 • Om je te informeren over wijzigingen van de diensten (Grondslag 6, Gerechtvaardigd Belang)
 • Leaf en leaf verwerkt ook persoonsgegevens waartoe ik wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte (Grondslag 3, Wettelijke Verplichting).

Beveiliging van je persoonsgegevens
Leaf en leaf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Voor back-up doeleinden wordt er gebruik gemaakt van een externe harde schijf. Deze is beveiligd met een wachtwoord.
Personen die namens Leaf en Leaf toegang hebben tot jouw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Beperkte aansprakelijkheid
Leaf en Leaf spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Leaf en Leaf. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Leaf en Leaf nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Klikgedrag
Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Leaf en Leaf haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Leaf en Leaf en andere websites
Op de website van Leaf en Leaf treft u mogelijk een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Leaf en Leaf kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Leaf en Leaf.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Leaf en Leaf, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leaf en leaf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, het overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@leafenleaf.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Leaf en leaf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijziging van de Privacyverklaring
Leaf en leaf heeft te allen tijde het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. De wijzigingen gaan in op het moment van dagtekening.