Algemene Voorwaarden Leaf en Leaf

Hieronder tref je mijn algemene voorwaarden die op mijn dienstverlening aan jou van toepassing
zijn. Heb je na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen? Neem dan gerust contact met mij op via het e-mailadres info@leafenleaf.nl of via 0611098199

Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, als je dit voorafgaand aan je
aanmelding uitdrukkelijk schriftelijk met Leaf en leaf bent overeengekomen.

Leaf en leaf heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigingen. Jij stemt ermee in dat
steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden gelden tussen Leaf en leaf en jou.

Algemene voorwaarden
• De adviezen en sessies van Leaf en leaf zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen. Een sessie is geen vervanging van het advies van een arts of medisch deskundige. De sessies kunnen wel een belangrijke aanvulling zijn voor het pad van innerlijke groei en zelfontwikkeling.

• Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen word je geadviseerd contact op te nemen met de eigen (huis)arts en daarnaast  met Leaf en leaf voor holistische adviezen en support.

• Leaf en leaf is niet aansprakelijk voor lichamelijke, materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na sessies, heen- en terugreis. Deelname aan een sessie of het opvolgen van adviezen zijn altijd geheel voor eigen risico van de deelnemer. Leaf en leaf kan nooit (niet geheel en ook niet gedeeltelijk) aansprakelijk gesteld worden voor schade (directe of indirecte schade) voortvloeiend uit deelnemen aan een sessie of het opvolgen van adviezen van Leaf en leaf. Het volgen van een sessie of behandeling en het opvolgen van adviezen van/bij Leaf en leaf is altijd voor eigen risico van de deelnemer. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leaf en leaf. Mocht Leaf en leaf toch aansprakelijk worden gesteld (door een rechterlijke uitspraak) in een van bovengenoemde situaties, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee maal de kosten van het betreffende consult.

• Een sessie heeft enkele uren tot weken de tijd nodig om te integreren. Houd daarbij rekening met mogelijke uitwerkingen op lichamelijk of geestelijk niveau. Bijvoorbeeld: spierpijnen, jeuk, vermoeidheid, kou, somberheid, boosheid, lichte duizeligheid, tintelingen, en/of emotionele verwerkingsprocessen. Heb je hierover vragen of vind je het te lang duren, neem dan contact op met Leaf en leaf.

Annulering consult
Bij annulering van een consult, tot aan 2 werkdagen van tevoren worden de helft van de kosten in rekening gebracht. Indien je minder dan 2 dagen van tevoren annuleert of tijdens de afspraak niet aanwezig bent, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Annulering sessie-pakket
Na aanschaf van een sessie-pakket van 3 consulten heb je 1 week de tijd om het kosteloos te annuleren. Een sessie-pakket is verbonden aan 1 persoon en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De aanschaf van het sessie-pakket is definitief op het moment dat dit mondeling is afgesproken en er akkoord is gegeven.

Jouw gegevens
Leaf en leaf beschermt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie zie de privacyverklaring.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook Leaf en leaf voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachten functionaris
Het kan voorkomen dat jij als cliënt van Leaf en leaf een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat jij deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt of via de mail info@leafenleaf.nl. Mocht jij dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik jou aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Het staat jou vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leidt – jou te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van 3-1-2022 is Leaf en leaf bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt je via de website van het NIBIG.

Contact
Wanneer je een klacht hebt, kun je contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen jou informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.